ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Company News / 31.10.2019

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 – Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000 η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του, κατά την από 22.10.2019, συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές, με τροποποίηση των αντιστοίχων άρθρων του καταστατικού της,
  2. Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 41 και του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
  3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close