ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Company News / 13.08.2021

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 06.08.2021 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης του έτους 2020.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020.
  3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Ενημέρωση για την πορεία της θυγατρικής AgilisLTD
  5. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν.4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 06 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close