ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Company News / 11.08.2020

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής»,  με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 03.08.2020 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης του έτους 2019.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019.
  3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Ενημέρωση για την πορεία της θυγατρικής AgilisLTD
  5. Εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του υφιστάμενου του οποίου έληξε η θητεία
  6. Τροποποίηση του άρθρου 20 το καταστατικού ως προς τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και κωδικοποίηση αυτού
  7. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close