Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Company News / 01.09.2016

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000 η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του, κατά την από 22.08.2016, συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μμ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης του έτους 2015.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
  3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
  4. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Συζήτηση για την πορεία της θυγατρικής Agilis LTD

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν μέσα στην ίδια προθεσμία να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τον Νόμο, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 22.08.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close